Grunty

  • Projektowanie mieszanek stabilizowanych;
  • Poznaczenia parametrów geotechnicznych próbek gruntu i kruszyw;
  • Oznaczenia własności mechanicznych gruntów i kruszyw;
  • Badania przydatności gruntów i kruszyw do wykonawstwa nasypów, warstw odsączających odcinających i mrozoochronnych;
  • Badanie zagęszczenia i nośności podłoża robót ziemnych i podbudów;
  • Opracowywanie operatu technologicznego wykonywanych robót ziemnych do odbioru tych robót;
  • Opiniowanie receptur laboratoryjnych na warstwy stabilizowane cementem ,wapnem lub innymi stabilizatorami;
  • Propozycje rozwiązań technologicznych z zakresu robót ziemnych;
  • Opracowywanie i ocena STWiORB w zakresie technologii robót ziemnych na etapie odbioru dokumentacji od projektanta;